ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene voorwaarden Boykeys B.V.

 

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die Boykeys B.V., gevestigd aan de Soetendaallaan 20, 3554 HS te Utrecht en aan haar gelieerde (dochter)vennootschappen (gezamenlijk hierna te noemen: “Boykeys B.V.”) sluit met een wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Boykeys B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In deze voorwaarden wordt onder diensten verstaan: alle diensten, waaronder het filmen en fotograferen van woonhuizen, appartementen, kantoren etc. (hierna te noemen: “Objecten”) en het plaatsen van deze films op haar eigen portaal en in overleg met Opdrachtgever op andere relevante online platformen. Daarnaast meet Boykeys B.V. objecten in en levert zij daarbij plattegronden en rapporten conform de NEN2580 aan. Tevens wordt onder diensten verstaan het bieden van mogelijkheden om actief onlinecampagnes op te starten om de Objecten te promoten.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met Boykeys B.V., voor de uitvoering waarvan door Boykeys B.V. derden dienen te worden betrokken.

 

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Boykeys B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 2 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

Boykeys B.V. zal de overeenkomst tussen haar en Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boykeys B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boykeys B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

Boykeys B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boykeys B.V. zijn verstrekt, heeft Boykeys B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Boykeys B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Boykeys B.V. is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Boykeys B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Boykeys B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de Opdrachtgever aangeleverde eigen media.

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boykeys B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Boykeys B.V. de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Boykeys B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat objecten in een zo goed mogelijk staat verkeren wanneer Boykeys B.V. aan het werk gaat met een video shoot. Indien later in een videoproductie blijkt dat zich voorwerpen bevinden binnen een object die niet gewenst zijn door Opdrachtgever dan is dit niet de verantwoordelijkheid van Boykeys B.V.

ARTIKEL 3 – BETALING EN INCASSOKOSTEN

 

De door Boykeys B.V. vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

 

Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen factuurdatum, op een door Boykeys B.V. aangegeven wijze. Boykeys B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

Boykeys B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Boykeys B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling afwijst. Boykeys B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door zijn aan Boykeys B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

Boykeys B.V. is altijd gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Opdrachtgever verschuldigde.

 

Indien Opdrachtgever met de betaling van enig opeisbaar bedrag achterstallig is, is Boykeys B.V. gerechtigd lopende overeenkomst(en) te ontbinden, dan wel levering van de diensten op te schorten, een en ander ter keuze van Boykeys B.V. en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, zulks onverminderd verdere rechten van Boykeys B.V., zoals het recht op nakoming van de overeenkomst te vorderen en het recht op vergoeding van alle door Boykeys B.V. te dezer zake te lijden schade.

 

In geval van faillissement van Opdrachtgever, diens onder curatelenstelling, liquidatie van diens bedrijf, overname van diens bedrijf of aanvragen van surséance van betaling, zullen alle vorderingen die Boykeys B.V. op Opdrachtgever heeft terstond en ineens opeisbaar zijn en zal

Boykeys B.V. gerechtigd zijn lopende overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Boykeys B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

ARTIKEL 4 – KLACHTEN BEHANDELING

 

Binnen acht dagen na beëindiging van de door Boykeys B.V. of haar personeel verrichte diensten moeten klachten schriftelijk en aangetekend zijn kenbaar gemaakt bij de directie van Boykeys B.V. Het adres van de directie is Soetendaallaan 20 te Utrecht. Boykeys B.V. streeft er naar de klachten van Opdrachtgever altijd zo snel mogelijk te behandelen.

 

Indien deze termijn van acht dagen is verstreken dan neemt Boykeys B.V. de klacht niet meer in behandeling en wordt Opdrachtgever geacht de door Boykeys B.V. verrichte diensten en/of facturen te hebben goedgekeurd.

 

ARTIKEL 5 – AANBIEDING/OVEREENKOMST

 

Alle aanbiedingen van Boykeys B.V., in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend; Boykeys B.V. is eerst gebonden, nadat zij een opdracht definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Boykeys B.V. niet dan nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

De door Boykeys B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven.

 

De overeenkomst komt tot stand hetzij op de dag dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of overeenkomst door Boykeys B.V. is ontvangen, hetzij op de dag dat Boykeys B.V. de opdracht heeft aanvaard/bevestigd.

 

ARTIKEL 5 – GEHEIMHOUDING

 

Boykeys B.V. en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Boykeys B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

Opdrachtgever vrijwaart Boykeys B.V. volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Boykeys B.V. ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij heeft aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Boykeys B.V. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Boykeys B.V. de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Boykeys B.V. producties rust het auteursrecht. Een Boykeys B.V. productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Boykeys B.V. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Boykeys B.V.

 

Boykeys B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Muziek in de videos van Boykeys B.V. is eigendom van Scientific Records, de vaste muzikale partner van Boykeys B.V. In geen geval mag deze muziek door Opdrachtgever zonder toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt dan de door Boykeys B.V. geproduceerde videos. Indien dit gewenst is is het wel mogelijk deze muziek te kopen.

 

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voiceovers, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voiceover vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Boykeys B.V. behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

 

Boykeys B.V. maakt voor haar videos regelmatig beelden van de omgeving rondom objecten, danwel dicht bij een object of meer algemene beelden van een provincie, stad of wijk. Deze beelden zijn ten alle tijden volledig eigendom van Boykeys B.V. en mogen door Boykeys B.V. voor meerdere videos van dezelfde opdrachtgever worden hergebruikt, als ook voor videos van andere opdrachtgevers in dezelfde regio.

 

Het is niet toegestaan voor Opdrachtgever om beeldmateriaal uit de videoproducties van Boykeys B.V. te knippen voor wat voor doeleinden dan ook.

 

 

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

Boykeys B.V. is jegens Opdrachtgever nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade, indirecte schade en/of gevolg schade, inclusief gederfde inkomsten. Boykeys B.V. is nooit aansprakelijk voor schade vanwege door Boykeys B.V. ingeschakelde derden.

 

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Boykeys B.V. jegens opdrachtgever aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de hoogte van het honorarium van Boykeys B.V. voor die betreffende opdracht.

 

Op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een beroep te doen op een gebrek van Boykeys B.V. in haar prestatie, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen drie dagen nadat hij dit gebrek van Boykeys B.V. heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, hiervan schriftelijk melding te maken aan Boykeys B.V. onder opgaaf van een deugdelijke onderbouwing en voorzien van relevante bescheiden.

 

Inmeten plattegronden en op NEN 2580 gebaseerde meetrapporten:

Boykeys B.V. stelt NEN 2580 meetrapporten op, waarin de gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/ of bijzondere ruimten zijn aangegeven. Deze meetrapporten zijn opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, “Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethodieken”, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/ C1:2008. Deze rapporten zijn naar eer en geweten en met de grootst mogelijke zorg opgesteld maar dient slechts ter indicatie en voor promotionele doeleinden. Boykeys B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en omissies. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Doordat kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben vraagt Boykeys B.V. de klant en/of opdrachtgever altijd op hoofdlijnen mee te kijken. Mochten er verschillen van inzichten zijn, dan moet de opdrachtgever dit binnen 3 werkdagen kenbaar maken aan Boykeys B.V. Mocht Boykeys B.V. binnen drie werkdagen geen reactie hebben ontvangen gaan Boykeys B.V. er automatisch vanuit dat klant en opdrachtgever akkoord zijn met dit meetrapport.

 

Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, blijft zij naast deze derden hoofdelijk aansprakelijk jegens Boykeys B.V. voor alle verplichtingen uit hoofde van deze opdracht.

 

Artikel 8 – concurrentie- en relatiebeding

1. Het (intellectuele) eigendom van het tot stand gekomen werk is eigendom van Boykeys. De opdrachtnemer mag de content gebruiken voor promotionele doeleinden, mits de naam en de website van de opdrachtgever wordt vermeld.
2. Opdrachtnemer mag alle tot zijn beschikking gestelde informatie, bescheiden en computerbestanden niet aan derden ter beschikking stellen.

 

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zelfstandig werk te verrichten of voor een derde partij anders dan Boykeys voor de klanten van Boykeys. Dit blijft van kracht tot één jaar na het beëindigen van de samenwerking.

 

Het is voor de opdrachtnemer niet toegestaan om voor een soortgelijke partij als Boykeys soortgelijke werkzaamheden te verrichten. (Plattegronden inmeten en vastgoed video- en fotografie).

 

Opdrachtnemer verplicht zich hierbij en onherroepelijk strikte geheimhouding te zullen betrachten omtrent alle informatie, die opdrachtgever in dit kader aan opdrachtnemer heeft verstrekt. Dit geldt ook voor alle informatie van de opdrachtgevers van Boykeys. Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd de informatie te gebruiken voor het doel, waarvoor zij is bestemd, namelijk vastgoedpresentaties realiseren (plattegronden inmeten en vastgoed video- en fotografie) voor opdrachtgevers van Boykeys.

 

Opdrachtnemer erkent dat uitsluitend hij/zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg van zijn/haar werkzaamheden op grond van deze overeenkomst, en vrijwaart opdrachtgever tegen schade als gevolg van de schending van rechten van derden bij de uitvoering en totstandkoming van deze werkzaamheden. (De opdrachtgever adviseert de opdrachtnemer een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en zolang deze overeenkomst loopt in stand te houden)

 

Bij overtreding van de hier bovenstaande genoemde verboden verbeurt de opdrachtnemer aan opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 10.000,00 onverlet het recht van opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding van door haar geleden of te lijden kosten, schaden en interest en onverminderd het recht afgifte van geschriften te vorderen.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

 

Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Boykeys B.V. haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Boykeys B.V.

 

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Boykeys B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Boykeys B.V. niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

ARTIKEL 10 – ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 

Mocht Opdrachtgever een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of van enig ander beding van de overeenkomst niet nakomen dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance, stillegging, liquidatie of geheel of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van Opdrachtgever, dan heeft Boykeys B.V. het recht, om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten totdat Boykeys B.V. naar haar genoegen voldoende volwaardige zekerheid voor een deugdelijke nakoming door Opdrachtgever wordt geboden dan wel ontbonden te verklaren, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Opdrachtgever is in dat geval verplicht alle reeds door Boykeys B.V. ten behoeve van Opdrachtgever aangeschafte materialen of diensten en/of gemaakte kosten, tegen de overeengekomen prijzen doch in ieder geval tegen de kostprijs inclusief lonen over te nemen. Opdrachtgever is voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding.

 

Opdrachtgever is niet gerechtigd om (met terugwerkende kracht) ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Indien een overeenkomst tussentijds wordt beëindigd of ontbonden door Opdrachtgever dan is zij een direct opeisbare boete zonder rechterlijke tussenkomst van 25% van de resterende bruto contractswaarde verschuldigd aan Boykeys B.V.

 

ARTIKEL 11 – ANNULERING

 

In het geval van de levering van diensten dient Opdrachtgever uiterlijk 48 (achtenveertig) uren voor de opdracht te annuleren en dit te melden aan Boykeys B.V. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden.

 

 

 

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing.

 

Alle geschillen tussen Boykeys B.V. en Opdrachtgever naar aanleiding van een tussen partijen gesloten (raam)overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

 

ARTIKEL 13 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt mede in dat alle originele (RAW) video- en fotobestanden niet langer dan noodzakelijk mogen worden bewaard. Deze bestanden zullen  3 maanden na plaatsing Funda worden vernietigd.

 

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

ARTIKEL 14 – VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

 

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht in het geval Boykeys B.V. geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

Adres:

Soetendaallaan 20

3554HS Utrecht

 

E-mail:

info@boykeys.com

 

Telefoon:

Klantenservice:

+31 (0)30 2072037

Planning:

+31 (0)30 2072039

SOCIAL MEDIA

 

Facebook

YouTube